Regulamin OptykaWorld

Warunki Korzystania Z Serwisu

OptykaWorld korzysta z czterech oddzielnych umów. Warunki tych umów zamieszczono na niniejszej stronie.

Pierwsza umowa to "Regulamin witryny". Umowa ta ma zastosowanie do WSZYSTKICH użytkowników witryny OptykaWorld. Jeśli użytkownik z jakiegokolwiek powodu korzysta z tej strony internetowej, jest związany Regulaminem strony internetowej.

Druga umowa to "Warunki dostaw". Umowa ta ma zastosowanie do KAŻDEGO zakupu towarów od OptykaWorld. Jeśli zamówisz jakiekolwiek towary od OptykaWorld, będą Cię obowiązywać Warunki dostaw. Dodatkowo, jeśli zakupisz od OptykaWorld okulary korekcyjne, obowiązywać Cię będą "Dodatkowe warunki dotyczące okularów korekcyjnych". Jeśli korzystasz z funkcji "Skaner soczewek", obowiązują Cię również "Warunki korzystania z funkcji Skaner soczewek". Aby zapoznać się z tymi warunkami, należy skorzystać z poniższych łączy:

 

1. Regulamin witryny

Niniejsza umowa została zawarta między Tobą, osobą wchodzącą na Witrynę OptykaWorld.pl i/lub korzystającą z niej ("Ty", "Użytkownik"), a SmartBuyGlasses Optical Limited ("OptykaWorld").

Właścicielem i operatorem witryny jest OptykaWorld. Dostęp Użytkownika do witryny i/lub korzystanie z niej jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika zgody na niniejsze Warunki użytkowania oraz ich przestrzegania.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, PRZEGLĄDAJĄC JĄ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, LUB KLIKAJĄC OPCJĘ WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, GDY TAKA OPCJA JEST DOSTĘPNA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ORAZ ŻE BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. JEŚLI NIE WYRAŻASZ NA TO ZGODY, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY ANI NIE PRÓBUJ UZYSKIWAĆ DO NIEJ DOSTĘPU. OKREŚLIMY ZGODNOŚĆ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, A NASZA DECYZJA BĘDZIE OSTATECZNA I WIĄŻĄCA. OptykaWorld może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki użytkowania i będzie je aktualizować na Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczać akceptację zmian przez Użytkownika.

 

Kto może korzystać z Witryny?

Witryna jest przeznaczona dla odwiedzających, którzy chcą dowiedzieć się więcej o OptykaWorld oraz dla prywatnych konsumentów, którzy chcą nabyć produkty OptykaWorld za pośrednictwem tej Witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania w połączeniu z Polityką prywatności, która została włączona do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie

 

Prawo użytkownika do korzystania z Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania OptykaWorld udziela użytkownikowi ograniczonej, niepodlegającej licencjonowaniu, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny w celu przeglądania jej zawartości i dokonywania zakupów na Witrynie. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw osób trzecich ani nie ogranicza lub utrudnia korzystania z Witryny przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób zakłócać, próbować zakłócać lub powodować zakłóceń w działaniu Witryny.

Warunki niniejszej licencji całkowicie zastępują wszelkie dorozumiane warunki licencji, które mogłyby mieć zastosowanie do Witryny, a OptykaWorld wyraźnie zabrania korzystania z Witryny w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach użytkowania.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z Witryny. Każde nieuprawnione użycie powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ograniczonej licencji bez powiadomienia. Nieuprawnione użycie obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących czynności:

Użytkownik nie może:

 • a) Udzielać licencji, sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, przydzielać, dystrybuować ani w żaden inny sposób wykorzystywać komercyjnie lub udostępniać osobom trzecim Witryny w jakikolwiek sposób;
 • b) Modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Witrynie;
 • c) Tworzyć internetowych "łączy" do Witryny ani "ramek" lub "mirrorów" jakiejkolwiek części Witryny na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu bezprzewodowym bądź internetowym bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody OptykaWorld;
 • d) Rozbierać kodu źródłowego lub uzyskiwać dostępu do Witryny w celu (a) stworzenia konkurencyjnego produktu, usługi lub witryny internetowej; (b) stworzenia produktu wykorzystującego podobne pomysły, cechy, funkcje lub grafikę Witryny; lub (c) kopiowania pomysłów, cech, funkcji lub grafiki Witryny;
 • e) Wykorzystywać Witryny lub jej części do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych albo w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub Warunki użytkowania;

 

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości (w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe) ("Materiały") są własnością OptykaWorld lub są przez nią licencjonowane, bądź też są wykorzystywane przez OptykaWorld w inny sposób, zgodnie z obowiązującym prawem. Materiały nie mogą być modyfikowane, tłumaczone, rozbierane na części, reprodukowane, kopiowane ani przerabiane w celach komercyjnych lub publicznych, ponownie publikowane, zamieszczane, nadawane, rozpowszechniane lub przekazywane przez Użytkownika ani dostarczane przez Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody OptykaWorld. Żadnej z treści zawartych na Witrynie nie należy interpretować jako przyznania Użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie jakiegokolwiek prawa do korzystania z Materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody OptykaWorld lub właściciela praw własności intelektualnej do takich Materiałów, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik posiada wyraźną zgodę na takie korzystanie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

 

Dodatkowe warunki korzystania

OptykaWorld może opublikować warunki korzystania dodatkowe w stosunku do niniejszych Warunków korzystania (ale nie zastępujące ich). Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich takich dodatkowych warunków użytkowania, które mogą być aktualizowane od czasu do czasu. W przypadku różnic lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a takimi dodatkowymi warunkami użytkowania, te ostatnie mają pierwszeństwo w zakresie wszelkich rozbieżności i tylko w odniesieniu do tych części Witryny, których dotyczą te dodatkowe warunki użytkowania.

 

Dokładność treści

OptykaWorld dołoży należytych starań, aby zweryfikować i utrzymać dokładność wszelkich treści zawartych na Witrynie, ale OptykaWorld nie oświadcza ani nie gwarantuje, że treści zawarte na Witrynie, w tym wszelkie informacje o cenach na Witrynie, są lub będą poprawne, aktualne lub wolne od błędów.

OptykaWorld zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania ulepszeń lub poprawiania błędów lub pominięć w dowolnej części treści oraz do wprowadzania wszelkich innych zmian w Witrynie, materiałach, narzędziach, produktach, usługach i cenach wyświetlanych lub opisywanych na Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

OptykaWorld nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z Witryny będzie nieprzerwane lub bezbłędne, że usterki zostaną naprawione, ani że Witryna lub serwer, który ją udostępnia, lub pliki dostępne do pobrania z Internetu są wolne od infekcji lub wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych kodów wykazujących właściwości zanieczyszczające lub destrukcyjne. OptykaWorld nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani ryzyka związanego z korzystaniem przez Użytkownika z Internetu.

Wszystkie Informacje są dostarczane na zasadzie "tak jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

 

Sugerowana Cena Detaliczna

RRP to cena sprzedaży sugerowana przez dystrybutora markowych okularów. Sugerowana cena detaliczna (RRP) nie jest obowiązkowa, chociaż producenci i dystrybutorzy mogą sugerować, aby punkty sprzedaży detalicznej utrzymywały cenę w zakresie ich sugestii. Podczas gdy nasze ceny online są bardzo konkurencyjne w branży okularowej, nie możemy zagwarantować, że ta RRP jest zawsze wyższa lub niższa niż ceny w sklepie detalicznym. Ponadto, ze względu na fakt, że najlepsze markowe okulary na świecie są produkowane we Włoszech, RRP jest również oparta na kursie wymiany euro w krajach, w których znajdują się nasze Witryny internetowe. Kursy wymiany walut są okresowo aktualizowane na naszych Witrynach internetowych i nie możemy zagwarantować ich dokładności na co dzień

Zachęcamy klientów do porównywania cen za pomocą porównywarek cenowych w Internecie oraz za pomocą innych środków w celu znalezienia najlepszej oferty. Cena RRP nie jest tożsama z "ceną uliczną" - cenę uliczną można ogólnie zdefiniować jako cenę, po której dany produkt jest faktycznie sprzedawany na wolnym rynku. Firma www.optykaworld.pl/ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom najlepsze ceny i bezkonkurencyjną wartość. Z zadowoleniem przyjmujemy informacje zwrotne i powiadomienia o obniżkach cen na rynku.。

 

Witryny i zawartość stron trzecich

Dla wygody użytkownika OptykaWorld może udostępniać w Witrynie łącza do witryn prowadzonych przez inne podmioty oraz treści sieciowe dostarczane, przesyłane, publikowane lub rozpowszechniane przez użytkowników i innych uczestników Witryny ("Treści Stron Trzecich"). Korzystając z tych stron, użytkownik opuszcza Witrynę. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić stronę, do której prowadzi łącze, lub skorzystać z Treści stron trzecich, czyni to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron i ich polityką prywatności oraz podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu zabezpieczenia się przed wirusami lub innymi elementami destrukcyjnymi. OptykaWorld nie jest wydawcą żadnych takich treści. Treści osób trzecich i wszelkie informacje zawarte na stronach, do których prowadzą odnośniki, zawierają poglądy, opinie, oświadczenia, oferty i inne materiały odpowiednich użytkowników, uczestników lub autorów. OptykaWorld nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do stron, do których prowadzą odnośniki, Treści Stron Trzecich lub innych informacji na nich zawartych, ani żadnych produktów lub usług na nich opisanych, ani też ich nie popiera. Korzystanie z Treści Stron Trzecich ani z linków nie oznacza, że OptykaWorld lub którykolwiek ze sponsorów Witryny popiera, jest powiązany lub stowarzyszony z jakimkolwiek znakiem towarowym, nazwą handlową, logo lub symbolem praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych za pośrednictwem linków, ani że jakikolwiek dostawca Treści Stron Trzecich lub jakakolwiek strona, do której prowadzą linki, jest upoważniony do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich OptykaWorld lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych.

 

Linki do Witryny

Wszystkie łącza do Witryny muszą uzyskać pisemną zgodę OptykaWorld przed utworzeniem łącza, z tym wyjątkiem, że OptykaWorld wyraża zgodę na łącza, które: (i) łącze "kieruje" użytkownika bezpośrednio tylko do strony głównej, a nie do stron dostępnych ze strony głównej (ii) łącze, po aktywacji przez użytkownika, wyświetla tę stronę na pełnym ekranie w pełni funkcjonalnym i łatwym w nawigacji oknie przeglądarki, a nie w "ramce" na stronie, do której prowadzi łącze, oraz (iii) wygląd, (iii) wygląd, pozycja i inne aspekty łącza nie stwarzają fałszywego wrażenia, że dany podmiot, jego działania lub produkty są związane lub sponsorowane przez OptykaWorld, ani nie naruszają lub nie osłabiają wartości firmy związanej z nazwą i znakami towarowymi OptykaWorld lub jej podmiotów stowarzyszonych. OptykaWorld zastrzega sobie prawo do cofnięcia niniejszej zgody na umieszczenie łącza w dowolnym momencie i według własnego uznania.

 

Wymagania dotyczące korzystania z Witryny

Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki, bez ograniczeń:

 • a) Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z Witryny oraz Politykę prywatności.
 • b) Użytkownik zarejestruje konto w OptykaWorld w Witrynie lub w Aplikacji, w zależności od potrzeb.
 • c)Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do korzystania przez niego z Witryny.
 • d) Użytkownik nie będzie gromadził ani pozyskiwał z Witryny żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób, w tym adresów e-mail.
 • e) Nie wolno przesyłać żadnych wirusów, robaków, defektów, koni trojańskich ani innych elementów o charakterze destrukcyjnym lub szkodliwym.
 • f) Nie wolno korzystać z Witryny w celu naruszania bezpieczeństwa jakiejkolwiek sieci komputerowej, łamania haseł lub kodów szyfrujących, przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym materiałów uznanych za zagrażające lub obsceniczne.
 • g) Nie wolno używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur, które zakłócają funkcjonowanie i integralność Witryny.
 • h) Nie wolno używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani innych narzędzi do zakłócania, uszkadzania lub ingerowania w funkcjonowanie i integralność Witryny lub podejmowania prób takiego zakłócania, uszkadzania lub ingerowania

 

Odszkodowanie

Oświadczasz i gwarantujesz: (i) Masz co najmniej 18 lat lub jeśli nie masz co najmniej 18 lat, Twoi rodzice i/lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania w Twoim imieniu, w takim przypadku termin "Ty" (oraz jego pochodne) będzie obejmować Twoich rodziców i/lub opiekunów prawnych w celach niniejszych Warunków Korzystania, a więc Twoi rodzice i/lub opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania we wszystkich aspektach; oraz (ii) posiadasz prawne prawo, zdolność i możliwość zobowiązania się do niniejszych Warunków Korzystania.

Zgadzasz się na zwolnienie, obronę, ochronę i nieodpłatne zabezpieczenie OptykaWorld, jego właścicieli, afiliantów, partnerów biznesowych, dyrektorów, urzędników, kierowników, pracowników, agentów, upoważnionych przedstawicieli oraz dopuszczonych następców i cesjonariuszy (każdy z nich jako "Uwolniony", a wszyscy razem jako "Uwolnieni") od wszelkich strat, odpowiedzialności, roszczeń, żądań, działań, szkód, obrażeń, kosztów lub wydatków (w tym, ale nie tylko, rozsądnych opłat sądowych i kosztów sądowych) zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią w jakikolwiek sposób związany z Twoim korzystaniem z Serwisu, Twoim naruszeniem Warunków Korzystania lub naruszeniem praw takiej strony trzeciej, w tym, ale nie tylko, praw własności intelektualnej.

Niniejsza sekcja obowiązuje po wygaśnięciu Warunków użytkowania.

 

Informacje przekazywane przez użytkownika do Witryny

Wszystkie informacje, o których przekazanie do Witryny prosi OptykaWorld, będą traktowane zgodnie z Polityką prywatności. Należy pamiętać, że OptykaWorld będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub sądami, które zażądają lub nakażą jej ujawnienie informacji (w tym danych osobowych), które OptykaWorld uzyskała w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny. Wszelkie informacje przesyłane przez Użytkownika do Witryny, zarówno zamówione, jak i niezamówione, nie będą traktowane jako poufne.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W celu uniknięcia wątpliwości żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ma wpływu na jakąkolwiek umowę sprzedaży towarów zawartą między użytkownikiem a OptykaWorld. Poza gwarancjami i warunkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania oraz gwarancjami i warunkami zapewnionymi przez odpowiednie przepisy prawa, których wyłączenie z umowy byłoby sprzeczne z ustawą lub spowodowałoby nieważność części lub całości niniejszej klauzuli ("Warunki Niewyłączalne"), strony zgadzają się wyłączyć wszelkie dorozumiane warunki, postanowienia i gwarancje w odniesieniu do Witryny.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, OPTYKAWORLD WYŁĄCZA WSZYSTKIE DOROZUMIANE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM, ALE NIE TYLKO: GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, BRAKU SZCZEPÓW WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB SPOSOBU WYKONANIA.

Z wyjątkiem jakichkolwiek Warunków niewyłączalnych i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, OptykaWorld, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawcy, dostawcy usług, dostawcy treści oraz ich pracownicy, agenci, urzędnicy i dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne lub szczególne straty lub szkody i/lub przerwy w działalności, lub utratę zysków, danych, wartości firmy, informacji lub programów lub systemu obsługi informacji, lub za ból i cierpienie lub cierpienie emocjonalne wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny, jej zawartości, materiałów lub funkcji, lub jakichkolwiek innych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, czy to w ramach działań kontraktowych, zaniedbania lub innych działań deliktowych, lub w inny sposób. W przypadku naruszenia przez OptykaWorld któregokolwiek z Warunków Niewyłączalnych (z wyłączeniem Warunków Niewyłączalnych, w odniesieniu do których odpowiedzialność nie może być ograniczona), OptykaWorld ogranicza swoją odpowiedzialność do, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego wyboru, jeśli naruszenie dotyczy towarów - naprawy lub wymiany towarów, a jeśli naruszenie dotyczy usług - ponownego świadczenia usług.

BEZ WZGLĘDU NA ODMIENNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA I WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, NIE PRZEKROCZY KWOTY 50 USD.

Żadne z postanowień niniejszej klauzuli zatytułowanej "Ograniczenie odpowiedzialności" nie ma na celu wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do obrażeń ciała lub śmierci.

 

Zmiany na Witrynie

OptykaWorld może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnego aspektu Witryny. OptykaWorld może również wprowadzić ograniczenia dotyczące pewnych funkcji i usług i/lub ograniczyć dostęp do części lub całości Witryny bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. OptykaWorld zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi prawa do bezpiecznego logowania i zawieszenia dostępu do zabezpieczonych obszarów Witryny w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania.

 

Brak zrzeczenia się

Zrzeczenie się przez OptykaWorld jakiegokolwiek naruszenia obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego naruszenia, a nieskorzystanie lub częściowe skorzystanie przez OptykaWorld z jakiegokolwiek środka prawnego nie stanowi zrzeczenia się prawa do późniejszego skorzystania z tego lub innego środka prawnego.

 

Stosowane prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Hongkongu i są interpretowane zgodnie z nim. Sądy w Hongkongu będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z korzystaniem z Witryny.

 

Odstąpienie od umowy

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny ze względu na przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji, w której niniejsze Warunki użytkowania mają obowiązywać, wówczas w zakresie, w jakim i w obrębie jurysdykcji, w której dany Warunek jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on oddzielony i usunięty z niniejszych Warunków użytkowania, a pozostałe Warunki użytkowania przetrwają, pozostaną w pełnej mocy i będą nadal wiążące i wykonalne.

 

2. Warunki dostaw

Jeśli Użytkownik ma trudności z przeczytaniem tej strony, musi skontaktować się z nami przed złożeniem zamówienia. Uznaje się, że składając zamówienie w OptykaWorld, Użytkownik zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki ("Warunki"). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków (lub formularza zamówienia) należy je zgłosić do nas jak najszybciej, a w każdym razie przed złożeniem zamówienia.

1. Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem, osobą składającą zamówienie na towary za pośrednictwem strony internetowej OptykaWorld ("Użytkownik"), a Motion Global Limited.

1.1 W niniejszych Warunkach:

 • "Towary" oznaczają te produkty udostępniane przez OptykaWorld, które Użytkownik chce nabyć, zgodnie ze wskazaniem w Zamówieniu.
 • "Zamówienie" oznacza zamówienia złożone zgodnie z postanowieniami punktu 3.1.
 • "Witryna" oznacza stronę internetową będącą własnością i zarządzaną przez OptykaWorld o adresie URL www.optykaworld.pl

 

2. Obowiązki Klienta

2.1 Składając Zamówienie Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się:

 • 2.1.1 że masz co najmniej 18 lat i w inny sposób posiadasz prawne prawo, zdolność i możliwość zobowiązania się do niniejszych Warunków Korzystania;

 • 2.1.2 dostarczenia OptykaWorld wszelkich szczegółów rozsądnie żądanych w celu potwierdzenia Twojego uprawnienia do zakupu Towarów;

 • 2.1.3 że działasz w charakterze indywidualnego konsumenta i Towary lub jakakolwiek ich część nie będą przeznaczone do odsprzedaży ani do żadnego innego celu niż Twój własny użytek, chyba że określono inaczej w punkcie 2.2 poniżej;

 • 2.1.4 że jesteś uprawnionym posiadaczem każdej używanej karty kredytowej/debetowej na Serwisie;

 • 2.1.5 Twój składany Zamówienie i Twoje korzystanie z Towarów jest lub będzie zgodne z wszelkimi obowiązującymi prawami; oraz

 • 2.1.6 jeśli chodzi o dowolne Zamówienie, w całości lub w części, na 'progresywne' okulary, zamawiasz takie okulary do własnego użytku i nie w imieniu lub na rzecz innej osoby.

 • 2.2 Z wyjątkiem postanowienia w punkcie 2.1.6, rodzic i/lub opiekun prawny może złożyć Zamówienie dla swojego niepełnoletniego dziecka ('Niepełnoletni'). W odniesieniu do takiego Zamówienia:

 • 2.2.1 termin "Ty" (oraz jego pochodne) będzie obejmował Niepełnoletniego w celach Dodatkowych Warunków i Warunków dla Okularów na Receptę; oraz

 • 2.2.2 obowiązkiem takiego rodzica i/lub opiekuna prawnego jest zapewnienie, aby Niepełnoletni przestrzegał tych Dodatkowych Warunków i Warunków dla Okularów na Receptę oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących użytkowania Towarów przez Niepełnoletniego.

 

3. Zamówienia na Towary

3.1 za pośrednictwem systemu zamówień na Witrynie lub

3.2 Złożenie Zamówienia, niezależnie od tego, czy zostało ono złożone za pośrednictwem Witryny, czy też w inny sposób, stanowi ofertę nabycia Towarów od OptykaWorld. OptykaWorld może potwierdzić otrzymanie tej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli Zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Witryny) lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej, jeśli Użytkownik podał numer telefonu komórkowego. W celu uniknięcia wątpliwości, potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza, że OptykaWorld dostarczy jakiekolwiek Towary Klientowi.

3.3 Możesz zmienić swoje Zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia na Witrynie. Wszelkie zmiany w Zamówieniu dokonane po tym czasie mogą zostać odrzucone przez OptykaWorld według jej własnego uznania.

3.4 OptykaWorld może komunikować się z Użytkownikiem w sprawie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Jeśli numer telefonu podany przez użytkownika podczas składania Zamówienia jest numerem telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych dotyczących transakcji związanych z jego Zamówieniem, w tym aktualizacji Zamówienia.

 

4. Ograniczenia podaży

4.1 OptykaWorld dołoży należytych starań, aby spełnić wymagania określone przez Ciebie w Zamówieniu (Zamówieniach), jednak nie możemy zagwarantować dostępności Towarów. Jeśli zamówione przez Klienta Towary nie mogą zostać mu dostarczone, OptykaWorld skontaktuje się z nim, aby dać mu możliwość wyboru między wymianą a zwrotem pieniędzy. Jeśli OptykaWorld nie otrzyma odpowiedzi od Klienta, OptykaWorld może, według własnego uznania, dostarczyć Towary zastępcze o równorzędnej jakości i/lub specyfikacji lub anulować Zamówienie i dokonać zwrotu pieniędzy.

4.2 OptykaWorld stara się zapewnić zgodność dostarczanych Towarów z opisami zamieszczonymi na Witrynie lub w aktualnym katalogu sprzedaży wysyłkowej. Chociaż OptykaWorld stara się nie wprowadzać zmian w dostarczanych Towarach, Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić pewne drobne różnice w opisie i/lub specyfikacji Towarów, które wynikają ze zmian wprowadzonych przez producentów dostarczanych części stanowiących część Towarów i akceptuje, że takie drobne różnice nie dają mu prawa do odmowy przyjęcia dostarczonych Towarów.

4.3 OptykaWorld, za radą swoich nadzorujących optyków, ma całkowitą swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zamówienia.

 

5. Ceny i płatności

5.1 Z zastrzeżeniem punktu 5.3, ceną zapłaconą przez Klienta za Towary jest cena podana na Witrynie lub w aktualnym katalogu wysyłkowym w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami.

5.2 O ile nie określono inaczej na Witrynie, wszystkie ceny za Towary podawane są w dolarach amerykańskich.

5.3 Chociaż OptykaWorld dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność cen i informacji związanych z cenami podanych w swoim katalogu i na Witrynie, nie gwarantujemy, że Witryna jest wolna od błędów ani że Klient nie napotka w katalogu lub na Witrynie pozycji o błędnej cenie. Jeśli cena danego produktu jest błędna lub uległa zmianie od czasu wydania ostatniego katalogu, OptykaWorld skontaktuje się z Klientem i umożliwi mu złożenie Zamówienia na Towary po prawidłowej cenie lub anulowanie Zamówienia i otrzymanie zwrotu wpłaconych przez niego pieniędzy.

5.4 Opłaty za wysyłkę, opakowanie i dostawę dla wszystkich zakupów są podane na naszej Witrynie oraz w naszym katalogu wysyłkowym.

 

6. Dostawa i przewóz

6.1 Uznaje się, że dostawa Towarów ma miejsce w momencie, gdy Towary po raz pierwszy dotrą na adres dostawy podany w Zamówieniu.

 

7. Towary wadliwe w momencie dostawy

Prawa przyznane Państwu w niniejszym punkcie stanowią dodatek do praw przysługujących Państwu jako konsumentom na mocy odpowiednich przepisów prawa, w tym wszelkich przepisów o ochronie konsumentów mających zastosowanie do zakupu Towarów przez Państwa, i nie zastępują tych praw.

7.1 Po otrzymaniu Towarów należy je dokładnie sprawdzić. Jeśli którykolwiek z Towarów nie jest zgodny z opisem (z zastrzeżeniem punktu 4.2), wydaje się być uszkodzony lub brakuje go, nie należy używać Towarów ani żadnych elementów dołączonych do Towarów, a także należy skontaktować się z OptykaWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować nas o problemie w ciągu 5 dni od dostarczenia Towarów. Jeśli OptykaWorld (działając w granicach rozsądku) uzna, że Towary nie odpowiadają opisowi, są uszkodzone lub brakuje ich, Towary zostaną uznane za "Wadliwe w Dostawie".

7.2 Należy niezwłocznie powiadomić OptykaWorld o wadach Towarów, które ujawnią się podczas użytkowania Towarów przez Użytkownika. Jeśli poinformują Państwo OptykaWorld o wadzie w ciągu 14 dni od dostawy, Towary zostaną uznane za "Wadliwe w momencie dostawy".

7.3 Jeśli Towary są wadliwe w momencie dostawy, OptykaWorld, według własnego uznania, naprawi lub wymieni takie Towary albo zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towary.

7.4 Jeżeli Towary są wadliwe w momencie dostawy, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Towary do OptykaWorld w zasadniczo takim samym stanie, w jakim zostały one przez niego otrzymane, w tym wszystkie elementy i opakowania dołączone do Towarów.

7.5 Z zastrzeżeniem punktu 7.6, OptykaWorld pokryje koszty wysyłki, opakowania i dostawy w związku z naprawą lub wymianą Towarów wadliwych w momencie dostawy oraz, na pisemny wniosek, zwróci Klientowi uzasadnione koszty zwrotu wadliwych Towarów.

7.6 Będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie koszty związane z dostawą Towarów zastępczych (w tym koszty wysyłki, opakowania i dostawy) do czasu otrzymania przez OptykaWorld zwróconych Towarów.

 

8. Wady fabryczne Towarów

Prawa przyznane Państwu w niniejszym punkcie stanowią dodatek do praw przysługujących Państwu jako konsumentom na mocy odpowiednich przepisów prawa, w tym wszelkich przepisów o ochronie konsumentów mających zastosowanie do zakupu Towarów przez Państwa, i nie zastępują tych praw.

8.1 W przypadku wykrycia wady fabrycznej w ciągu dwunastu miesięcy od dostawy Towarów, należy niezwłocznie powiadomić OptykaWorld.

 • 8.1.1 Jeśli zwrócą Państwo wadliwe Towary z podaniem wady fabrycznej do OptykaWorld, OptykaWorld, z zastrzeżeniem punktu 8.1.2, według własnego uznania naprawi lub wymieni takie Towary.
 • 8.1.2. OptykaWorld nie naprawi ani nie wymieni żadnych Towarów, jeśli (i) nie otrzymała wadliwych Towarów z powrotem od Klienta lub (ii) jeśli wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego traktowania Towarów.
 • 8.1.3. OptykaWorld pokrywa koszty przesyłki zwrotnej, opakowania i dostawy w związku z naprawą lub wymianą jakichkolwiek Towarów zwróconych w wyniku wady produkcyjnej oraz, na pisemny wniosek, zwraca Klientowi uzasadnione koszty zwrotu wadliwych Towarów.

 

9. Przejście ryzyka i tytułu prawnego do Towarów

9.1 Z zastrzeżeniem pkt 7, tytuł prawny do Towarów przechodzi na Klienta w momencie wysłania Towarów z naszego magazynu w celu ich dostarczenia na adres dostawy podany w Zamówieniu Klienta, pod warunkiem, że OptykaWorld otrzymała pełną zapłatę za Towary.

9.2 Z zastrzeżeniem punktu 7, ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta w momencie wysłania Towarów z naszego magazynu w celu dostarczenia ich na adres dostawy podany w Zamówieniu Klienta.

9.3 W przypadku anulowania zamówienia, ryzyko związane z Towarami pozostaje po stronie Klienta do momentu otrzymania Towarów przez OptykaWorld.

 

10. Odpowiedzialność

10.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania tej strony, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która zgodnie z prawem nie może zostać wyłączona lub ograniczona, w tym odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy przepisów o ochronie konsumentów mających zastosowanie do zakupu Towarów przez Klienta.

10.2 Z zastrzeżeniem pkt 10.1, całkowita odpowiedzialność OptykaWorld wobec Klienta w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z Zamówienia lub z nim związanych, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązków ustawowych), niewłaściwego wykonania zobowiązania czy z innych przyczyn, nie może przekroczyć całkowitej kwoty otrzymanej przez OptykaWorld za Towary, których dotyczy Zamówienie.

10.3 Z zastrzeżeniem punktu 10.1, OptykaWorld nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za utratę kontraktów, utratę przychodów lub dochodów, utratę zysków, utratę dobrej woli lub utratę ochrony ubezpieczeniowej.

10.4 Z zastrzeżeniem pkt 10.1, OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty lub szkody wtórne, szczególne, moralne lub pośrednie wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, niezależnie od przyczyny i tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, wprowadzenia w błąd czy z innych przyczyn. Wyłączenie to ma zastosowanie, nawet jeśli OptykaWorld została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

10.5 Z zastrzeżeniem pkt 10.1, OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli strata lub szkoda wynika z informacji dostarczonych przez Użytkownika, które są niedokładne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd lub w inny sposób wynikają z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

10.6 Z zastrzeżeniem punktu 10.1, OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności za niestandardowe użycie Towarów, na przykład w sportach ekstremalnych.

10.7 Przed rozpoczęciem korzystania z zakupionych okularów należy je przymierzyć. Jeśli nie widzisz wyraźnie lub jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub problem w związku z jakimkolwiek zakupionym produktem okularowym (w szczególności okularami korekcyjnymi i soczewkami kontaktowymi), powinieneś natychmiast zaprzestać używania danych okularów i niezwłocznie zasięgnąć porady odpowiedniego lekarza, którym może być okulista, optyk lub okulista. O ile nie określono inaczej, sprzedaż i dostawa produktów przez OptykaWorld nie stanowi i nie może stanowić świadczenia jakichkolwiek porad, czy to o charakterze zawodowym, medycznym, czy innym.

10.8 OptykaWorld nie ponosi odpowiedzialności za żadne z następujących kwestii wynikających, dotyczących lub związanych z:

10.8.1 Twoim niedopełnieniem obowiązku (lub niedopełnieniem obowiązku Niepełnoletniego) przestrzegania Dodatkowych Warunków i Warunków dla Okularów na Receptę; lub

10.8.2 Twoim niedopełnieniem obowiązku (lub niedopełnieniem obowiązku Niepełnoletniego) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.

BEZ WZGLĘDU NA ODMIENNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA (INNA NIŻ W ODNIESIENIU DO TOWARÓW) W ODNIESIENIU DO WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA I WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, NIE PRZEKROCZY 50 USD.

 

11. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić, zwolnić i chronić OptykaWorld, jej właścicieli, podmioty stowarzyszone, partnerów biznesowych, dyrektorów, członków zarządu, kierowników, pracowników, agentów, upoważnionych przedstawicieli oraz dozwolonych następców i cesjonariuszy (każdego z nich jako "Poszkodowanego", a łącznie jako "Poszkodowanych") przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, działaniami, szkodami, uszkodzeniami, obrażeniami, kosztów lub wydatków (w tym, lecz nie wyłącznie, uzasadnionych opłat prawnych i kosztów sądowych) zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią i związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Towarów, naruszeniem przez Użytkownika obowiązującego prawa, naruszeniem przez Użytkownika niniejszych warunków lub naruszeniem przez Użytkownika praw strony trzeciej, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkich praw własności intelektualnej.

Niniejszy Punkt 11 obowiązuje po rozwiązaniu lub realizacji Zamówienia.

 

12. Siła wyższa

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OPTYKAWORLD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA, NIEDOSTARCZENIE, NIEWYKONANIE LUB PRZERWĘ W ŚWIADCZENIU USŁUG, WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO (A) Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, DZIAŁAŃ JAKIEJKOLWIEK AGENCJI RZĄDOWEJ, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DZIAŁAŃ WOJENNYCH, POWSTANIA LUB TERRORYZMU, STRAJKÓW LUB LOKAUTÓW, NIEAUTORYZOWANEGO WŁAMANIA DO SIECI LUB KOMPUTERA, LUB WIRUSÓW INTERNETOWYCH LUB KOMPUTEROWYCH, ATAKÓW HAKERÓW LUB INNYCH CZYNNIKÓW WPROWADZONYCH PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, AWARII INTERNETU I INNYCH WARUNKÓW POZOSTAJĄCYCH POZA NASZĄ KONTROLĄ, (B) WYŁĄCZNIE Z JAKIEGOKOLWIEK WYMOGU TECHNICZNEGO, ZA KTÓRY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI UŻYTKOWNIK, LUB (C) WYŁĄCZNIE Z UMYŚLNYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ UŻYTKOWNIKA.

 

13. Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane zgodnie z niniejszymi Warunkami muszą mieć formę pisemną, w przypadku zawiadomień kierowanych do OptykaWorld, w przypadku zawiadomień kierowanych do Klienta, muszą być przesłane pocztą z góry opłaconą lub pocztą elektroniczną na adres lub inny adres kontaktowy podany w Zamówieniu Klienta. Wszelkie zawiadomienia lub dokumenty uznaje się za otrzymane, jeśli zostały wysłane pocztą, po upływie dwóch dni roboczych od wysłania, a jeśli zostały wysłane pocztą elektroniczną, w momencie transmisji, pod warunkiem, że nie otrzymano powiadomienia o niepowodzeniu transmisji.

 

14. Postanowienia ogólne

14.1 W interpretacji niniejszych Warunków:

 • 14.1.1 nagłówki zostały podane wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy oraz
 • 14.1.2 "w tym" oznacza bez ograniczeń, a pojęcie "w tym" należy interpretować odpowiednio.

14.2 Użytkownik nie może cedować, podzlecać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić w całości lub w części jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

14.3 Niniejsze Warunki uwzględniają przez odniesienie następujące warunki dodatkowe: a) "Gwarancja 100%" OptykaWorld, opublikowana na Witrynie, b) jeżeli Towary obejmują dowolny przedmiot wyprodukowany zgodnie z receptą wystawioną przez zarejestrowanego lekarza lub optometrystę, "Dodatkowe Warunki dotyczące Okularów na Receptę".

14.4 Niniejsze Warunki oraz każde odpowiednie Zamówienie przyjęte przez OptykaWorld stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia, oświadczenia, obietnice lub oświadczenia złożone w odniesieniu do przedmiotu takiego Zamówienia (w tym wszelkie inne informacje na Witrynie i/lub zawarte w katalogu i literaturze handlowej OptykaWorld) oraz, z zastrzeżeniem ustawowych praw przysługujących Klientowi jako konsumentowi, każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że (z wyjątkiem przypadku podstępnego wprowadzenia w błąd przez drugą stronę) nie przysługuje jej żaden środek prawny w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub warunków, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie lub w Zamówieniu przyjętym przez OptykaWorld. Żaden z naszych przedstawicieli, agentów ani sprzedawców nie jest uprawniony do zmiany, uzupełniania ani zrzeczenia się któregokolwiek z niniejszych Warunków w imieniu OptykaWorld i żadne zmiany, uzupełnienia ani zrzeczenia się niniejszych Warunków przez takie osoby nie będą skuteczne, chyba że upoważniony przedstawiciel OptykaWorld wyraźnie uzgodni to z Klientem na piśmie.

14.5 Nie dochodzenie przez którąkolwiek ze stron swoich praw w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub danego Zamówienia w dowolnym przypadku nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw.

14.6 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek odpowiedniego Zamówienia zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy z zastrzeżeniem modyfikacji, które mogą być konieczne do osiągnięcia celów niniejszych Warunków w sposób możliwie najbardziej zbliżony do zamierzonego.

14.7 Niniejszy Regulamin oraz każde odpowiednie Zamówienie podlegają prawu Hongkongu, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu w odniesieniu do wszelkich sporów z nich wynikających.

 

15. Kampanie

15.1.1 Kody promocyjne są ważne w odniesieniu do całkowitego kosztu zamówienia przed naliczeniem kosztów wysyłki i/lub stosownych podatków.

15.1.2 SOptykaWorld zastrzega sobie prawo do odwołania, edycji, skrócenia lub przedłużenia promocji w dowolnym momencie.

15.1.3 W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w szczegółach promocji.

 

3. Dodatkowe warunki dla okularów na receptę

1.1 Niniejsze Dodatkowe Warunki ("Dodatkowe Warunki") są włączone przez odniesienie do Warunków Dostawy w odniesieniu do każdego Zamówienia na dostawę Towarów, w którym Towary zawierają jakiekolwiek pozycje wyprodukowane zgodnie z receptą wystawioną przez wykwalifikowanego, zarejestrowanego lekarza lub optometrystę ("Zamówienie na Receptę").

1.2 Składając Zamówienie na Receptę, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Dodatkowych. Jeżeli nie rozumiesz lub nie akceptujesz niniejszych Warunków Dodatkowych, nie możesz złożyć Zamówienia na Receptę.

1.3 Każde pojęcie użyte, lecz niezdefiniowane w niniejszych Warunkach dodatkowych ma znaczenie nadane mu w Warunkach dostaw.

 

2. Zapewnienia dla Użytkownika dotyczące Zamówienia na Receptę

2.1 Składając Zamówienie na Receptę, Użytkownik gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że:

 • 2.1.1 że nie jesteś zarejestrowanym niewidomym lub niedowidzącym, nie cierpisz na jaskrę lub inną pokrewną chorobę oczu
 • 2.1.2 że jesteś w posiadaniu pisemnej recepty na Towary, które są przedmiotem Zamówienia na receptę, oraz że taka recepta została Ci wydana przez zarejestrowanego lekarza lub zarejestrowanego optometrystę ("Twój optyk") po przeprowadzeniu przez niego badania wzroku w ciągu ostatnich 24 miesięcy, jeżeli masz mniej niż 70 lat, lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeżeli masz 70 lat lub więcej, oraz że nie upłynął żaden zalecany termin ponownego badania
 • 2.1.3 w przypadku wysłania do OptykaWorld swoich dotychczasowych okularów do skopiowania, że okulary wysłane do OptykaWorld są wykonane zgodnie z pisemną receptą, o której mowa w pkt 2.1.2
 • 2.1.4 dostarczenia na żądanie pełnych, dokładnych i kompletnych danych dotyczących aktualnej recepty (w tym wszelkich adnotacji na recepcie) lub kopii oryginalnej recepty oraz wszelkich danych kontaktowych przekazanych przez optyka
 • 2.1.5 że nie są Ci znane żadne powody, dla których Towary (w tym Towary będące przedmiotem Zamówienia na receptę) mogłyby nie odpowiadać Twoim wymaganiom
 • 2.1.6 jeśli Użytkownik nosił już wcześniej okulary lub soczewki kontaktowe i miał jakiekolwiek problemy z okularami lub soczewkami kontaktowymi, przekaże OptykaWorld dokładne i pełne informacje o takich problemach.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić OptykaWorld z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, wydatków (w tym uzasadnionych kosztów i opłat prawnych), strat, szkód i zobowiązań poniesionych lub doświadczonych bezpośrednio lub pośrednio przez OptykaWorld z powodu naruszenia lub domniemanego naruszenia jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub zobowiązania lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy takie koszty, wydatki itp. wynikają wyłącznie z winy OptykaWorld.

 

3. Prawo OptykaWorld do składania zapytań dotyczących Zamówień na Recepty

3.1 Użytkownik zgadza się, że w odniesieniu do dowolnego Zamówienia na Receptę nadzorujący optycy OptykaWorld mają absolutne prawo:

 • 3.1.1 skontaktowania się z Tobą w celu omówienia Zamówienia na Receptę, udzielenia porady i/lub zorganizowania bezpłatnej, bezpośredniej konsultacji z Tobą lub
 • 3.1.2 skontaktowania się z zarejestrowanym lekarzem lub zarejestrowanym optometrystą, który wystawił receptę, w celu weryfikacji i/lub omówienia recepty.

3.2 Jeżeli jeden z nadzorujących optyków OptykaWorld uzna to za konieczne lub właściwe, OptykaWorld może, jako warunek przyjęcia Zamówienia Klienta:

 • 3.2.1 zażądać od Klienta przesłania do OptykaWorld oryginału recepty (lub jej kopii)
 • 3.2.2 poprosić o kontakt z zarejestrowanym lekarzem lub zarejestrowanym optometrystą, który wystawił receptę, w celu weryfikacji i/lub omówienia recepty
 • 3.2.3 zażądać od optyka dokonania pomiaru odległości źrenic i/lub
 • 3.2.4 poprosić o wystawienie nowej pisemnej recepty (jeżeli, jedynie tytułem przykładu, recepta dostarczona wraz z Zamówieniem zawiera datę ponownego badania, która już upłynęła).

 

4. Odległość źrenic i/lub wysokość segmentu

OptykaWorld zastosuje odpowiednią, średnią odległość źrenic i/lub wysokość segmentu ustaloną przez swoich optyków nadzorujących, chyba że::

4.1 Użytkownik prześle nam swój pomiar odległości źrenic i/lub wysokości segmentu i/lub

4.2 jeden z optyków nadzorujących OptykaWorld uzna według własnego uznania, że konieczne jest wykonanie pomiaru odległości źrenic i/lub wysokości segmentu.

 

5. Potwierdzenie recepty

Towary mogą zawierać pisemne potwierdzenie recepty na Towary. Jeżeli podana recepta nie jest zgodna z receptą określoną przez Ciebie w Zamówieniu Recepty, nie używaj Towarów ani żadnych elementów dołączonych do Towarów i skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną i poinformuj nas o problemie.

 

4. Warunki korzystania ze skanera soczewek

a) Nasze aplikacje mobilne ("Aplikacje") mogą zawierać funkcję "Skaner Soczewek" ("Funkcja Skanera Soczewek"), która pozwala użytkownikom naszych Witryn na skanowanie okularów korekcyjnych w celu wyodrębnienia ich parametrów optycznych oraz na otrzymanie takich parametrów (w postaci, w jakiej zostały wyodrębnione), które mogą obejmować sferę (moc), cylinder (astygmatyzm) i oś, a także na określenie odległości między źrenicami (w milimetrach, zaokrąglonej do 0,5 mm) ("PD") poprzez analizę zdjęcia przesłanego przez użytkowników naszych Witryn.

b) Możesz korzystać z Funkcji Skanera Soczewek tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki wstępne:

 • i. okulary zeskanowane w ramach Funkcji Skanera Soczewek zostały wyprodukowane na podstawie recepty dostarczonej osobie w wieku od 18 do 45 lat;
 • ii. zakres parametrów optycznych zeskanowanych okularów to: - krótkowzroczność z mocą sferyczną od -0,25 do -6,00 dioptrii - nadwzroczność z mocą sferyczną od +0,25 do +3,00 dioptrii - astygmatyzm z mocą cylindra od Cyl -0,25 do -2,50 - tylko jednoogniskowość (bez soczewek wieloogniskowych, dwuogniskowych i progresywnych) - brak pomiaru pryzmatu w recepcie
 • iii. recepta pierwotnie użyta dla okularów zeskanowanych w ramach Funkcji Skanera Soczewek jest nadal ważna w świetle prawa i przepisów obowiązujących użytkownika Witryny i została wystawiona przez certyfikowanego optometrystę nie dłużej niż 24 miesiące przed zeskanowaniem.
 • iv. zeskanowane okulary zostały wydane dla osoby, która (a) nie cierpi na schorzenia, które mogą wpłynąć na wyniki lub działanie Funkcji Skanera Soczewek lub możliwość ich zastosowania, w tym między innymi na amblyopię, cukrzycę, nadciśnienie, jaskrę, zaćmę, odwarstwienie siatkówki, zeza, urazy mózgu, problemy neurologiczne, itp. i/lub (b) nie cierpi na zaburzenia widzenia lub objawy ostrego bólu oczu, błyski i/lub łzawienie oczu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Ciebie powyższych zasad lub jakichkolwiek instrukcji dołączonych do Funkcji Skanera Soczewek.

c) Nie udzielamy porad medycznych, a nasze usługi nie stanowią praktyki lekarskiej. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że wyniki skanowania przy użyciu funkcji Skanera Soczewek mogą być zniekształcone i/lub zniekształcone w wyniku działania różnych czynników, takich jak stan zdrowia, nieprzestrzeganie przez Ciebie instrukcji obsługi funkcji Skanera Soczewek i/lub sprzęt, którego używasz z funkcją Skanera Soczewek (np. ekran komputera, smartfon).

d) Korzystanie z Aplikacji i/lub funkcji Skanera Soczewek w nich zawartych jest dozwolone wyłącznie dla użytkowników z USA i Kanady za pośrednictwem lokalnych sklepów Apple lub Google.

e) Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zaprzestania działania i/lub usunięcia Funkcji Skanera soczewek lub jej części w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

f) Funkcja Skanera soczewek została opracowana, jest własnością i jest dostarczana przez 6over6 Ltd., a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki skanowania przy użyciu Funkcji Skanera soczewek.